Сайгъылы Къырым мусульманлары, Рамадан айы хайырлы олсун ве туткъан оразаларымызны Аллах къабул этсин! Альхамдулиллях, мубарек Рамадан айында куньлеримиз къуванчкъа ве севинчке толу. Эр бир беклеген ифтарымыз байрам киби кечириле.

Бу йылда Рамадан язнынъ энъ сыджакъ ве къыйын вакътына кельди,амма, эльбетте, биз сабырлар япып, Аллахнынъ мукяфатыне ишанамыз. Пейгъамберимиз (с.а.с.) деди: «Ораза туткъанларына эки къуванч — ифтарлыкъ япкъада ве Аллахнен кёрюшкенде». Онъа коре, Аллагъа чокъ шукюрлер олсун, биз тынч вакъытта яшаймыз, акъшам олса, софранынъ башында ифтар этемиз. Амма эп мусульманлар ойле вакъытлар кечирелерми?..

Тамам айны вакъытта, Сириядаки дин къардашларымыз чокъ агъыр ве аджыныкълы кюнлер-саатлар кечирелер. Эр кунь олар раатсызлыкънен ве къайгъырувнен уяналар. Эр бир дакъкъада теляфетлерни башларындан кечирелер. Эсасен куньлери ве акъшамлары къоркъуларнен толу. Амма бу мушкюль вазиетлери олсада, ифтарларнынъ ферагъыны дуймайып, оразаларыны сабырнен туталар.

Пейгъамберимиз (с.а.с.) деди: «Мусульман уммети бирден-бир беден киби, бир ери агъырса бутюн беден о ерине сеслене». Онынъ ичюн четте турып «бу бизим ишимиз дегиль» киби сезлерни айтмакъ мумкюн дегиль. Олар бизим дин къардашларымыз — «беденимизнинъ» парчасыдыр. Бу агъыр меселеге лякъайт олмакъ мюмкюн дегиль. Эльбетте, шимдики заманда къолларымызда оларгъа ярдым этмек бир чаремиз екъ. Амма, кене де бу аджыныкълы меселени эсасен огренип, унутмайып, юреклермизде тутмакъ керекмиз. Пейгъамбермиз (с.а.с.) сёйледи: «Энъ яхшы ярдымджы — Аллаху Таалядир» Онъа коре айдынъыз къолларымызны котерип Аллахтан оларгъа ярдым тилейик…

Я Рабби, дюньядаки мусульманларгъа ярдым эт! Агъыр кюнлерни кечиргенлерге, вазиетлерини енгиллештир! Мусульманларны хорлагъан явурларгъа джеза бер! Я Рабби, умметимизге къолайлыкнен гъалебе багышла! Бу ёлда япкъан ишлеримизни енгиллештир! Бутюн мусульманларгъа Ислам девлетинде бирлешмек ядымджы ол! Аминь!

Шакирова Севиля